ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ α-amylase จากสารสำคัญในผิวเมล็ดอัลมอนด์

สารในกลุ่มโพลีฟีนอลิกซึ่งแยกได้จากผิวเมล็ดอัลมอนด์ (Prunus dulcis) มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ α-amylase ซึ่งแยกได้จากตับอ่อนของหมู โดยมีค่าความเข้มข้นที่สามารถยับยั้งได้ 50% (IC50) เท่ากับ 2.2 มคก./มล. โดยส่วนสกัดดังกล่าวประกอบด้วยโพลีฟีนอลทั้งหมด (total polyphenols) 62% สารกลุ่มแทนนินชนิดฟลาวานอล (flavanol-type tannins) 33.8% และสารกลุ่มโพรไซยานิดิน (procyanidins) 30% จากการศึกษาด้วยเทคนิคทางสเปคโตรสโคปี ได้แก่ MALDI-TOF/MS พบว่าสารกลุ่มโพลีฟีนอลจากผิวเมล็ดอัลมอนด์ เป็นสารโพลีเมอร์ของ polyflavan-3-ol และเมื่อป้อนหนูแรทที่กินแป้งข้าวโพดด้วยสารดังกล่าว พบว่าสามารถยับยั้งการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำตาลในเลือดได้ โดยประสิทธิภาพจะขึ้นกับขนาดที่ให้ จากผลการทดลองสรุปได้ว่า สารในกลุ่มโพลีฟีนอลิกจากผิวเมล็ดอัลมอนด์ มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ α-amylase และชะลอการดูดซึมคาร์โบไฮเดรต ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์ในการนำไปศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับบรรเทาภาวะของโรคเบาหวานได้

J Agric Food Chem 2013;61: 4570-6