น้ำแตงโม : เครื่องดื่มบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อในนักกีฬา

การศึกษาเรื่องการดูดซึมของสาร L-citrulline ในเซลล์ Caco-2 โดยใช้น้ำแตงโมธรรมชาติที่ไม่ผ่านการพาสเจอร์ไรซ์ น้ำแตงโมที่ผ่านการพาสเจอร์ไรซ์ (80 °C, 40 วินาที) เปรียบเทียบกับสารมาตรฐาน L-citrulline ที่ละลายในน้ำ พบว่าสาร L-citrulline จะถูกดูดซึมได้สูงสุด เมื่ออยู่ในน้ำแตงโมและไม่ผ่านความร้อน จากนั้นมีการศึกษาผลของน้ำแตงโมในนักกีฬาชาย อายุเฉลี่ย 22.7±0.8 ปี จำนวน 7 คน โดยแบ่งเป็นกลุ่มที่ดื่มน้ำแตงโมธรรมชาติที่ไม่ผ่านการพาสเจอร์ไรซ์ ปริมาณ 500 มล. (มีสาร L-citrulline อยู่ 1.17 ก.) ก่อนการทดสอบด้วยจักรยานวัดงาน (Cycle ergometer Test) 1 ชม. เปรียบเทียบกับกลุ่มที่ดื่มน้ำแตงโมที่เสริมสาร L-citrulline 4.83 ก. (มีสาร L-citrulline อยู่ 6 ก.) และกลุ่มควบคุม (เครื่องดื่มที่ประกอบด้วย rosehip, hibiscus, rooibos แอปเปิ้ล และสตรอเบอร์รี่) พบว่าน้ำแตงโมทั้ง 2 ชนิด จะช่วยลดอัตราการเต้นของหัวใจขณะฟื้นตัว (heart rate recovery) และลดอาการปวดกล้ามเนื้อของนักกีฬาภายหลังจากออกกำลังได้ เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม แสดงว่าน้ำแตงโมมีศักยภาพที่จะมาใช้เป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ (functional drink) สำหรับนักกีฬา

J Agric Food Chem 2013;61:7522-8.