ฤทธิ์เพิ่มการหลั่งอินซูลินจากเบต้าเซลล์ของตับอ่อน ของสารประกอบเคซึ่งเป็นสารสุดท้ายจากการเมแทบอลิซึมของจินเซ็นโนไซด์

สารประกอบเค (compound K, CK) เป็นสารสุดท้ายจากกระบวนการเมแทบอลิซึมของสารจินเซ็นโนไซด์ชนิด protopanaxadio ในลำไส้ ซึ่งมีฤทธิ์ทางชีวภาพมากมาย แม้ว่าจะมีรายงานว่ามีฤทธิ์ต้านเบาหวานแต่ยังไม่มีการศึกษาถึงผลระยะยาวของ CK ต่อการหลั่งอินซูลินจากเบต้าเซลล์ของตับอ่อน การศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลของ CK ต่อการหลั่งอินซูลินจากเบต้าเซลล์ของตับอ่อนโดยใช้ cell lines MIN 6 ในการทดลอง CK เตรียมจากปฏิกิริยาไฮโดรไลซีสกับเอนไซม์ snailase และวัดผลจากการแสดงออกของ glucose transporter isoform-2 (GLUT2) และปริมาณ ATP ในเซลล์โดยเทคนิค western blot และ HPLC ตามลำดับ ผลการทดสอบพบว่า CK เพิ่มการหลั่งของอินซูลิน เพิ่มปริมาณ ATP ในเซลล์ และกระตุ้นการแสดงออกของ glucose transporter isoform-2 (GLUT2) สรุปได้ว่า CK มีผลต่อการกระตุ้นการหลั่งของอินซูลินใน cell lines MIN 6 ผ่านทางการกระตุ้นการแสดงออกของ glucose transporter isoform-2 (GLUT2)

Fitoterapia 2013;87:84-88