ผลของกลูโคแมนแนนในการรักษาเด็กที่มีภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ

การศึกษาในเด็กที่มีภาวะไขมันในเลือดผิดปกติชนิดปฐมภูมิ (primary dyslipidemia; เป็นความผิดปกติที่มีสาเหตุจากพันธุกรรม) จำนวน 36 คน ที่มีอายุระหว่าง 6-15 ปี โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มที่รับประทานแคปซูลที่มีกลูโคแมนแนนจากบุก 500 มก. ครั้งละ 2-3 แคปซูล วันละ 2 ครั้ง (กลางวันและเย็น) เป็นเวลา 8 สัปดาห์ และกลุ่มที่ได้รับยาหลอก พบว่ากลูโคแมนแนนจะช่วยลดระดับของคอเลสเตอรอลรวม low-density lipoprotein cholesterol (LDL-C) และ non-high-density lipoprotein cholesterol ได้ 5.1%, 7.3% และ 7.2% ตามลำดับ เมื่อเทียบกับยาหลอก แต่ไม่มีผลต่อระดับของ high-density lipoprotein cholesterol (HDL-C) ไตรกลีเซอร์ไรด์ Apolipoprotein B และ Apolipoprotein A-I เมื่อพิจารณาตามเพศพบว่า กลูโคแมนแนนมีผลลดระดับคอเลสเตอรอลรวม และ LDL-C เฉพาะในเด็กเพศหญิง แต่สามารถลดระดับ non-high-density lipoprotein cholesterol ได้ทั้งในเพศหญิงและเพศชาย และนอกจากนี้ยังไม่พบอาการไม่พึงประสงค์ที่รุนแรงจากกลูโคแมนแนน มีเพียงผู้ป่วยบางรายที่มีความรู้สึกไม่สบายในท้อง สรุปว่ากลูโคแมนแนนมีผลคอเลสเตอรอลรวม LDL-C และ non-high-density lipoprotein cholesterol ในเด็กที่มีภาวะไขมันในเลือดผิดปกติชนิดปฐมภูมิได้ โดยผู้ป่วยสามารถทนต่อยาได้ดี และไม่พบอาการไม่พึงประสงค์ที่รุนแรง

Nutrition 2013;29:1060–5.