การศึกษาชีวภาพความพร้อมใช้งานของ carotenoids ฤทธิ์ต้านออกซิเดชั่น, สี และระดับของ carotenoids ในน้ำส้มแช่แข็งที่ถูกละลายด้วยวิธีต่างๆ

การนำน้ำส้มมาแช่แข็งเป็นกระบวนการรักษาคุณภาพและรสชาดของน้ำส้ม อย่างไรก็ตามยังมีการศึกษาถึงผลกระทบจากขั้นตอนการละลายน้ำส้มต่อคุณค่าทางโภชนาการอยู่น้อย การศึกษานี้จึงเป็นการประเมินผลการละลายน้ำส้มแช่แข็งด้วยวิธีต่างๆได้แก่ การใช้ไมโครเวฟ การทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้อง และทิ้งไว้ในตู้เย็น โดยการวัดระดับ carotenoids และศึกษาชีวภาพความพร้อมใช้งานของ carotenoids รวมทั้งศึกษาคุณสมบัติอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น สี และฤทธิ์ต้านออกซิเดชั่น ผลการทดสอบพบว่าการละลายน้ำส้มแช่แข็งด้วยการใช้ไมโครเวฟมีผลทำให้ระดับ carotenoids และฤทธิ์ต้านออกซิเดชั่นลดลง ส่วนการศึกษาชีวภาพความพร้อมใช้งานของ carotenoids พบว่าน้ำส้มแช่แข็งที่ละลายด้วยไมโครเวฟแสดงค่าชีวภาพความพร้อมใช้งานของ carotenoids สูงสุดเมื่อเปรียบเทียบกับการละลายน้ำส้มด้วยวิธีอื่นๆ ละลายน้ำส้มแช่แข็งโดยการทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องและทิ้งไว้ในตู้เย็น ไม่มีผลเสียต่อสีและระดับ carotenoids รวมทั้งฤทธิ์ต้านออกซิเดชั่น

LWT - Food Science and Technology 2013;53:458-463