เมล็ดฟักทองต้านภาวะไขมันสะสมในเลือด

การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดเมล็ดฟักทองต่อภาวะสะสมไขมันในเลือด โดยทำการทดลองเลี้ยงหนูแรท 6 กลุ่ม ด้วยอาหารและน้ำที่แตกต่างกันดังนี้ กลุ่มที่ 1 เลี้ยงด้วยน้ำและอาหารปกติ กลุ่มที่ 2 เลี้ยงด้วยอาหารปกติและน้ำที่ผสมด้วย arginin 2 เปอร์เซ็นต์ กลุ่มที่ 3 เลี้ยงด้วยอาหารปกติ (57 กรัมใน100กรัม) ผสมกับผงเมล็ดฟักทอง (43 กรัมใน100 กรัม) กลุ่มที่ 4 เลี้ยงด้วยน้ำปกติและอาหารที่ทำให้เกิดภาวะหลอดเลือดแข็งตัว (atherogenic diet) กลุ่มที่ 5 เลี้ยงด้วยอาหารที่ทำให้เกิดภาวะหลอดเลือดแข็งตัวและน้ำที่ผสมด้วย arginin 2 เปอร์เซ็นต์ และกลุ่มที่ 6 เลี้ยงด้วยอาหารที่ทำให้เกิดภาวะหลอดเลือดแข็งตัว (57 กรัมใน100 กรัม) ผสมกับผงเมล็ดฟักทอง (43 กรัมใน100 กรัม) เลี้ยงหนูต่อเนื่องนาน 37 วัน จากนั้นทำการเก็บตัวอย่างเลือดหนู เพื่อวิเคราะห์หาค่าไขมันในเลือดที่เปลี่ยนแปลงไป ผลการทดลองพบว่าหนูที่ถูกเลี้ยงด้วยอาหารที่ใช้ทำให้เกิดภาวะหลอดเลือดแข็งตัวผสมกับผงเมล็ดฟักทอง มีค่าไขมันในเลือดและค่า Low Density Lipoprotein (LDL) ลดลง และมีค่า High Density Lipoprotein (HDL) สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อเปรียบกับหนูกลุ่มที่ถูกเลี้ยงด้วยอาหารที่ทำให้เกิดภาวะหลอดเลือดแข็งตัวเพียงอย่างเดียว และหนูในกลุ่มที่เลี้ยงด้วยอาหารที่ทำให้เกิดภาวะหลอดเลือดแข็งตัว กับการให้น้ำที่ผสมด้วย arginine 2 เปอร์เซ็นต์พบว่า มีค่า HDL ในเลือดเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อเทียบกับหนูกลุ่มที่ถูกเลี้ยงด้วยอาหารที่ทำให้เกิดภาวะหลอดเลือดแข็งตัว เพียงอย่างเดียว แต่ค่าไขมันในเลือดและค่า LDL ที่เปลี่ยนแปลงไปไม่มีความแตกต่างกัน ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าเมล็ดฟักทองมีฤทธิ์ป้องกันภาวะไขมันสะสมในเลือดและต้านการเกิดภาวะหลอดเลือดแข็งตัวได้

Afr J Tradit Complement Altern Med. 2012; 9(1): 131-7.