ฤทธิ์ต้านการอักเสบของสารสกัด Ethyl Acetate จากเมล็ดของสมุนไพรราชดัด

การแพทย์แผนจีนมีการใช้เมล็ดของราชดัดในการรักษาโรคต่างๆได้แก่ ภาวะการอักเสบ โรคบิด ไข้มาลาเรีย และมะเร็ง แต่อย่างไรก็ตามฤทธิ์ต้านการอักเสบของราชดัดนั้นยังไม่เป็นที่ชัดเจน การศึกษานี้จึงเป็นการทดสอบฤทิ์ต้านการอักเสบของสารสกัด Ethyl Acetate จากเมล็ดของราชดัดในหลอดทดลองและในร่างกายหรือเซลล์ โดยการประเมินสารที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการอักเสบได้แก่ Nitric Oxide (NO), Prostaglandin2(PGE2), Tumor Necrosis Factor-Alpha (TNF-α) และ Interleukin (IL-1β, IL-6 และ IL-10) จากการกระตุ้น macrophage cell line ของหนู (RAW 264.7) โดย Lipopolysaccharide และฤทธิ์ต้านการอักเสบต่อการกระตุ้นการอักเสบของอุ้งเท้าหนูให้เกิดการบวมด้วย carrageenan ผลการทดสอบพบว่าเมล็ดของราชดัดมีฤทธิ์ต้านการอักเสบโดยยับยั้งสารชักนำการอักเสบได้แก่ NO, TNF-α, IL-1β และ IL-6 และชักนำให้เกิดการสร้าง IL-10 ซึ่งเป็น Cytokine ในการยับยั้งการอักเสบ นอกจากนี้ยังพบว่าราชดัดมีผลลดอาการบวมของอุ้งเท้าหนูทดลองที่ถูกกระตุ้นให้เกิดการบวมด้วย carrageenan จึงสรุปได้ว่าราชดัดมีฤทธิ์ต้านการอักเสบทั้งในหลอดทดลองและในหนูทดลองโดยกระบวนการยับยั้งสารชักนำการอักเสบ NO, TNF-α, IL-1β และ IL-6 และเพิ่มการสร้าง Cytokine ที่มีผลในการต้านการอักเสบ IL-10 จึงอาจมีความเป็นไปได้ที่จะนำเมล็ดของราชดัดมาใช้ในการรักษาภาวะการอักเสบให้มีประสิทธิภาพ