ฤทธิ์ของสารสำคัญจากเมล็ดพริกไทยในการฆ่าลูกน้ำยุงลายที่เป็นพาหะของโรคไข้เลือดออก

เมื่อนำสารสำคัญที่แยกได้จากเมล็ดพริกไทย ได้แก่ pipilyasine (1), pipzubedine (2) pipyaqubine (3), pellitorine (4), pipericine (5) และ piperine (6) มาทดสอบฤทธิ์ในการฆ่าลูกน้ำยุงลายบ้าน (Aedes aegypti ) ซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออกและไข้เหลือง พบว่า สารทุกตัวมีฤทธิ์ฆ่าลูกน้ำยุงลายบ้านในระยะที่ 4 ได้ โดยสาร piperine จะมีฤทธิ์แรงสุด ซึ่งค่าความเข้มข้นที่ทำให้ยุงตายไปครึ่งหนึ่ง (LC50) เท่ากับ 10 ppm (ส่วนในล้านส่วน) ขณะที่สารที่เหลือ จะมีค่า LC50 ระหว่าง 20 – 30 ppm

Phytochemistry Letters 2013;6:219-23.