ฤทธิ์ปกป้องตับจากคำฝอย

การทดสอบฤทธิ์ปกป้องเซลล์ตับของสาร hydroxysafflor yellow A (HSYA) ซึ่งแยกได้จากส่วนดอกของคำฝอย (Carthamus tinctorius ) โดยการเหนี่ยวนำให้เซลล์ตับเกิดความผิดปกติเป็น hepatic stellate cells (HSCs) จำนวนมาก ด้วยสาร CCl4 และ H2O2 โดยสารทั้ง 2 ชนิดนี้จะทำให้เซลล์เกิด oxidative stress ส่งผลให้ระดับของเอนไซม์ alanine aminotransferase (ALT), aspartate aminotransferase (AST), hyaluronic acid (HA), laminin (LN), type III collagen (III-C) และ type IV collagen (IV-C) ในเลือดเพิ่มขึ้น โดยที่เอนไซม์ดังกล่าวเป็นตัวชี้วัดความผิดปกติภายในตับ นอกจากนี้สารทั้ง 2 ชนิดยังทำให้การแสดงออกของ transforming growth factor beta 1 (TGF-β1) และ tissue inhibitor of metalloproteinase-1 (TIMP-1) เพิ่มขึ้นด้วย ซึ่งทั้งหมดล้วนเป็นสาเหตุของการเกิดเนื้อเยื่อพังผืดบริเวณตับ (liver fibrosis) จากผลการทดลองพบว่า สาร HSYA มีฤทธิ์ยับยั้งการเกิด oxidative stress โดยมีผลเพิ่มการทำงานของเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ แต่ลดระดับของ ALT, AST, HA, LN, III-C และ IV-C เพิ่มการแสดงออกของ peroxisome proliferator-activated receptor (PPAR γ) และ metalloproteinase 2 (MMP-2) ยับยั้งการแสดงออกของTGF- β1 และ TIMP-1 รวมทั้งลดระดับของ α -smooth muscle actin (α-SMA) ทำให้สามารถสรุปได้ว่า สาร HSYA ปกป้องตับจากการถูกทำลายด้วยภาวะ oxidative stress โดยกลไกการกระตุ้นการออกฤทธิ์ของ PPAR γ ลดการเพิ่มจำนวนของ HSCs และยับยั้งการสร้าง extracellular matrix (ECM)

Phytomedicine 2013;20:592-9