ฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็งของสารสกัดจากผลเลี่ยน (Melia azedarach )

การศึกษาฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็งของสารสกัด 12-O Acetylazedarachin B ที่สกัดได้จากผลเลี่ยนในหลอดทดลอง (in vitro) โดยทำการทดลองเลี้ยงเซลล์มะเร็ง 4 ชนิดได้แก่ เซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาว (HL-60) เซลล์มะเร็งกระเพาะอาหาร (AZ521) เซลล์มะเร็งปอด (A549) และเซลล์มะเร็งเต้านม (SK-BR-3) ในอาหารเลี้ยงเซลล์ (RPMI 1640 medium สำหรับเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวและเซลล์มะเร็งเต้านม และ DMEM medium สำหรับเซลล์มะเร็งปอดและเซลล์มะเร็งกระเพาะอาหาร) ที่มีสารสกัด 12-O Acetylazedarachin B อยู่ 50 นาโนโมลลาร์ จากการวัดอัตราการอยู่รอดของเซลล์ด้วยวิธี MTT assay พบว่า สารสกัด 12-O Acetylazedarachin B มีฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็ง 3 ชนิด ได้แก่ เซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาว เซลล์มะเร็งกระเพาะอาหาร และเซลล์มะเร็งปอด และการวิเคราะห์การเหนี่ยวนำให้เกิดการตายแบบ apoptosis ของเซลล์ผ่านการกระตุ้นที่ตัวรับสัญญาณ (death receptor) ของเซลล์ ด้วยการย้อมเซลล์ด้วยสี Vnnexin V-propidium iodide และตรวจด้วย flow cytometry พบว่าสารสกัด 12-O Acetylazedarachin B มีผลเหนี่ยวนำให้เกิดการตายของเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวและเซลล์มะเร็งกระเพาะอาหาร นอกจากนี้เมื่อวิเคราะห์การแสดงออกของโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการตายของเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาว ด้วยวิธี western blot analysis พบว่าสารสกัด 12-O Acetylazedarachin B มีผลลดการแสดงออกของโปรตีน procaspase-3, 8 และ 9 และเพิ่มการแสดงออกของโปรตีน cleaved caspase-3, 8 และ 9 และอัตราส่วนการแสดงออกของโปรตีน Bax/Bcl-2 ผลการทดลองดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าสารสกัด 12-O Acetylazedarachin B ที่สกัดได้จากผลเลี่ยนมีฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็ง โดยเฉพาะเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาว ด้วยการเหนี่ยวนำให้เกิดการตายแบบ apoptosis และ necrosis

Biol. Pharm. Bull. 2013; 36(1): 135-9