ฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดและต้านอนุมูลอิสระของน้ำมันจันทน์

การศึกษาฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดของน้ำมันจันทน์ และสาร a-santalol ที่แยกได้จากน้ำมันจันทร์ โดยฉีดสาร a-santalol ขนาด 100 มก./กก. และน้ำมันจันทน์ ขนาด 1 ก./กก. เข้าทางช่องท้องของหนูเม้าส์ที่ถูกเหนี่ยวนำให้เป็นเบาหวานด้วย alloxan เป็นเวลา 8 วัน พบว่ามีผลลดระดับของบิลิรูบิน และน้ำตาลในเลือด เพิ่มน้ำหนักตัวและน้ำหนักตับ รวมทั้งเพิ่มปริมาณของไกลโคเจน และโปรตีนรวมในตับ สำหรับการทดลองฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ เมื่อฉีดสาร a-santalol ขนาด 100 มก./กก. และน้ำมันจันทน์ ขนาด 1 ก./กก. เข้าทางช่องท้องของหนูเม้าส์ที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะ oxidative stress ด้วย d-galactose เป็นเวลา 15 วัน พบว่ามีผลทำให้น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น ลดระดับของเอนไซม์ serum glutamate pyruvate transaminase, serum glutamate oxaloacetate transaminase และ serum alkaline phosphatase ลดระดับบิลิรูบิน protein carbonyl ไนตริกออกไซด์ และ malondialdehyde เพิ่มปริมาณของโปรตีนรวม glutathione เอนไซม์ superoxide dismutase และ catalase และเพิ่มฤทธิ์ในการจับกับอนุมูลอิสระ DPPH

Phytomedicine 2013;20:409-16.