อันตรกิริยาระหว่างแคปไซซินและยาลดไขมัน simvastatin

การศึกษาผลของแคปไซซินซึ่งเป็นสารที่ให้ความเผ็ดในพริกต่อเภสัชจลนศาสตร์ของยาลดไขมัน simvastatin ในหนูแรท โดยให้แคปไซซิน ขนาด 3 8 และ 25 มก./กก. แก่หนูก่อน เป็นเวลา 7 วัน จากนั้นในวันที่ 7 จึงให้ยา simvastatin ขนาด 80 มก./กก. เปรียบเทียบผลกับหนูที่ไม่ได้รับแคปไซซิน พบว่าแคปไซซิน ขนาด 3 8 และ 25 มก./กก. มีผลลดค่าพื้นที่ใต้กราฟระหว่างระดับยาในเลือดกับเวลา (AUC) ของยาลงได้ 67.06%, 73.21% และ 77.49% ตามลำดับ ลดระดับความเข้มข้นสูงสุดของยาในเลือด (Cmax) และลด simvastatin acid ซึ่งเป็นสารเมตาบอไลท์ของยา แสดงว่าการให้แคปไซซินในขนาดสูง ต่อเนื่องเป็นเวลานานๆ จะมีผลลดชีวประสิทธิผล (Bioavailability คือ สัดส่วนของยาที่เข้าสู่ระบบไหลเวียนโลหิตและกระจายไปสู่บริเวณที่ยาออกฤทธิ์) ของยา simvastatin ในหนูได้

Food Chem Toxicol 2013;53:168-73.