ฤทธิ์ต้านความเจ็บปวดอย่างแรงของสาร Corilagin สาร Tannin ที่แยกได้จากต้นลูกใต้ใบ

สาร Corilagin (β-1-0-galloyl-3,6-(R)-hexahydroxydiphenoyl-D-glucose) เป็นสารTannin ที่แยกได้จากต้นลูกใต้ใบซึ่งเป็นพืชที่รู้จักกันดีและนำมาใช้ในการรักษาโรคต่างๆในแถบประเทศเขตร้อนและกึ่งเขตร้อน วัตถุประสงค์ของการทดลองครั้งนี้เพื่อที่จะประเมินฤทธิ์ต้านความเจ็บปวดอย่างแรงของสาร Carilagin ในหนูทดลองที่เกิดความเจ็บปวดจากสารเคมีและความร้อน โดยแยกสาร Corilagin จากต้นลูกใต้ใบด้วยเทคนิคโครมาโตกราฟฟี ทำการทดสอบฤทธิ์ต้านความเจ็บปวดในหนูทดลองด้วยการทดสอบ Writhing Test คือการฉีดกรดอะซิติกเข้าช่องท้องเพื่อให้เกิดอาการเจ็บปวดและสังเกตการหดตัวของช่องท้อง(Abdominal Constrictions)และการทดสอบฤทธิ์ระงับปวดที่สัมพันธ์กับการอักเสบ(Inflammatory Analgesia) จากการฉีด Formalin, Capsaicin, และ Glutamate บริเวณด้านหลังเท้าแล้วสังเกตพฤติกรรมการยกเท้าขึ้นเลียของหนูหลังฉีดสารดังกล่าว และการทดลองด้วย Hot Plate Tests (ความสามารถในการทนอยู่บนแท่นร้อน) ผลการทดลองพบว่า การให้ Corilagin ในการทำ Writhing test ในแบบจำลองภาวะปวดด้วย Acetic Acid ได้ค่า ID50 (ขนาดที่ลดอาการปวดได้ร้อยละ 50) เป็น 6.46 (3.09-13.51) ไมโครโมล/กิโลกรัม ประมาณ 20.6 เท่าใน Acetylsalicylic Acid และยังแสดงผลฤทธิ์ต้านความเจ็บปวดด้วย Formalin Test ได้ค่า ID50 เป็น 18.38 (15.15-22.59) ไมโครโมล/กิโลกรัม ใน Capsaicin และ Glutamate Test ที่ 3 มิลลิกรัม/กิโลกรัม จากผลการทดลองจึงสรุปได้ว่า Corilagin มีฤทธิ์ต้านความเจ็บปวดโดยอาจจะมีผลผ่านการกระตุ้น Glutamatergic System

Journal of Ethnopharmacology 2013;146:318-323