ผลของสารสกัดพรมมิต่อภาวะดื้อมอร์ฟีน

การทดสอบฤทธิ์ของสารสกัด n-Butanol (n Bt-ext BM) จากส่วนเหนือดินของต้นพรมมิ (Bacopa monnieri ) ซึ่งประกอบด้วยสารสำคัญ Bacopaside A, Bacoside A3, Bacopaside ll และ Bacosaponin C ในหนูเม้าส์ที่ทำให้เกิดภาวะปวดด้วยแผ่นให้ความร้อน (Hot Plate method) โดยแบ่งเป็น การทดสอบฤทธิ์บรรเทาอาการปวดของ n Bt-ext BM โดยฉีด n Bt-ext BM เข้าทางช่องท้องหนูในขนาด 5, 10 และ 15 มก./กก. การทดสอบผลต่อฤทธิ์บรรเทาปวดของมอร์ฟีนร่วมกับ n Bt-ext BM โดยฉีด n Bt-ext BM เข้าทางช่องท้องหนูในขนาด 5, 10 และ 15 มก./กก. ร่วมกับการฉีดมอร์ฟีนขนาด 10 มก./กก. การทดสอบผลของ n Bt-ext BM ต่อภาวะดื้อมอร์ฟีน (หนูจะถูกเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะดื้อมอร์ฟีนด้วยการฉีดมอร์ฟีนเข้าทางช่องท้องในขนาด 20 มก./กก. วันละ 2 ครั้ง เป็นเวลา 5) โดยฉีด n Bt-ext BM เข้าทางช่องท้องหนูในขนาด 5, 10 และ 15 มก./กก. ร่วมกับการฉีดมอร์ฟีนขนาด 10 มก./กก. ทั้งแบบครั้งเดียว (acute) และแบบต่อเนื่อง (chronic) 6 วัน และการทดสอบการดื้อสารสกัดพรมมิโดยฉีด n Bt-ext BM ในขนาด 15 มก./กก. เป็นเวลา 7 วัน จากผลการทดลองทั้งหมดพบว่า n Bt-ext BM ทุกขนาดมีฤทธิ์บรรเทาปวด และการให้ n Bt-ext BM ร่วมกับมอร์ฟีนจะช่วยเสริมฤทธิ์ในการบรรเทาปวดให้มากขึ้น การให้ n Bt-ext BM ทั้งแบบครั้งเดียวและแบบต่อเนื่อง สามารถลดการแสดงออกและช่วยยับยั้งการเกิดภาวะดื้อมอร์ฟีนในหนูได้ นอกจากนี้พรมมิยังช่วยเสริมฤทธิ์บรรเทาปวดของมอร์ฟีนในหนูที่มีภาวะดื้อยามอร์ฟีนด้วย อย่างไรก็ตาม ไม่พบการเกิดภาวะดื้อสารสกัดพรมมิเมื่อให้สารดังกล่าวในขนาด 15 มก./กก. เป็นเวลา 7 วัน จากผลการทดลองดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า พรมมิมีประสิทธิภาพในการบรรเทาปวดและช่วยควบคุมภาวะดื้อมอร์ฟีนได้

Phytomedicine 2011;18(10):836-42