ฤทธิ์ยับยั้งการอักเสบของสาร capsaicin

การศึกษากลไกการออกฤทธิ์ต้านการอักเสบของสาร capsaicin ซึ่งเป็นสารสำคัญที่อยู่ในพืชตระกูลพริก โดยการเหนี่ยวนำให้เซลล์ THP-1 (human acute monocytic leukemia cell) macrophages เกิดการแสดงออกของยีน macrophage inflammatory protein 1 (MIP-1) และ interleukin 8 (IL-8) ซึ่งทำให้เกิดการอักเสบ โดยการให้เซลล์ได้รับ palmitate (กรดไขมันอิสระชนิดหนึ่ง) แล้วเปรียบเทียบผลระหว่างการที่เซลล์ได้รับและไม่ได้รับสาร capsaicin พบว่าสาร capsaicin สามารถยับยั้งการแสดงออกของยีน MIP-1 และ IL-8 ในเซลล์ดังกล่าว โดยสาร capsaicin มีผลเพิ่มการแสดงออกของยีน carnitine palmitoyltransferase 1 และ β-oxidation ของ palmitate (เป็นเอนไซม์และกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการเผาผลาญไขมันในร่างกาย) นอกจากนี้ สาร capsaicin ยังยับยั้งการกระตุ้น c-Jun N-terminal kinase, c-Jun และ p38 ของ palmitate อีกด้วย แสดงให้เห็นว่าสาร capsaicin มีฤทธิ์ลดการอักเสบ โดยสามารถยับยั้งการแสดงออกของยีน MIP-1 และ IL-8 ที่ถูกเหนี่ยวนำด้วย palmitate ซึ่งกลไกการออกฤทธิ์เกี่ยวข้องกับการยับยั้งการกระตุ้น c-Jun N-terminal kinase, c-Jun และ p38 และเพิ่ม β-oxidation ในกระบวนการเผาผลาญไขมัน

Nutr Res 2011;31(6):468-78.