ฤทธิ์ปกป้องสมองของชะเอมจีน (Glycyrrhiza uralensis )

ศึกษาฤทธิ์ปกป้องเซลล์สมองของสารสกัด Isoquiritigenin (ISL) จากรากชะเอมจีน ในหลอดทดลองโดยทำการทดลองเลี้ยงเซลล์ประสาท dopaminergic neural cell line SN4741 ในอาหารเลี้ยงเซลล์ 10% DMEM (Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium supplement with 10% fetal bovine serum and 1% penicillin-streptomycin) เมื่อเซลล์เพิ่มปริมาณจนมีความหนาแน่น 1x105 cells/mL เติมสารสกัด ISL ขนาด 1 ไมโครโมลาร์ 1 ชั่วโมง ก่อนเหนี่ยวนำให้เซลล์เกิดภาวะเป็นพิษด้วย 6-hydro-xydopamine (6-OHDA) วัดอัตราการตายของเซลล์ด้วยเทคนิคการย้อมนิวเคลียสด้วย 4’-6’-diamidino-2-phenyllindole และตรวจภายใต้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงฟลูออเรสเซนต์ วัดการทำงานของเอนไซม์ caspase-3 ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่เกี่ยวของกับการตายของเซลล์ด้วยเทคนิค colorimetric assay วัดค่าโปรตีน brain-derived neurotrophic factor (BDNF) ด้วยเทคนิค ELISA วิเคราะห์ภาวะการเกิดอนุมูลอิสระด้วยการวัดอัตราการเกิด Intracellular reactive oxygen species (ROS) และ Nitric oxide (NO) และวัดการแสดงออกของโปรตีนที่เกี่ยวข้องด้วยวิธี Immunoblot analysis ผลการจากทดลองพบว่าสารสกัด ISL ช่วยยับยั้งความเสียหายของเซลล์สมองจาก 6-OHDA โดยมีผลลดอัตราการตายของเซลล์ ลดการเกิด ROS และ NO ลดการทำงานของเอนไซม์ caspase-3 และลดการแสดงออกของโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการตายของเซลล์ (Bax, JNK, MAP kinase และ cytochrome c) นอกจากนี้ สารสกัด ISL ยังมีผลยับยั้งการลดลงของโปรตีน Bcl-2 BDNF และศักย์ไฟฟ้าของเยื่อหุ้มไมโตคอนเดรีย (mitochondria membrane potential) ซึ่งเกี่ยวข้องกับกระบวนการอยู่รอดของเซลล์ ผลจากการทดลองดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าสารสกัด ISL จากชะเอมจีนฤทธิ์ในการปกป้องเซลล์สมอง

Biosci. Biotechnol. Biochem. 2012; 76(3): 536-543