ฤทธิ์ลดอาการมึนเมาของขมิ้นอ้อย

ศึกษาฤทธิ์ลดอาการมึนเมาจากสารสกัดของขมิ้นอ้อย โดยทดลองป้อนสารสกัดขมิ้นอ้อย 5 ชนิดให้แก่หนูเม้าส์ผ่านทางหลอดสวนกระเพาะ ได้แก่ สารสกัด 30% เอทานอล (ขนาด 500 และ 1,000 มก./กก.) ส่วนสกัดของขมิ้นอ้อยที่ละลายในเฮกเซน (n-hexane) (ขนาด 100 และ 300 มก./กก.) ส่วนสกัดของขมิ้นอ้อยที่ละลายใน เมทานอล (ขนาด 150 และ 450 มก./กก.) ส่วนสกัดของขมิ้นอ้อยที่ไม่ละลายในเมทานอล (ขนาด 250 และ 500 มก./กก.) และสารสำคัญ curcumenone ที่สกัดแยกได้จากส่วนสกัดของขมิ้นอ้อยที่ละลายในเฮกเซน โดยวิธี HPLC (ขนาด 3 10 และ 30 มก./กก.) ป้อนวันละ 2 ครั้ง นานติดต่อกัน 7 วัน ในวันที่ 8 ของการทดลอง งดให้อาหารหนู 4 ชั่วโมงก่อนป้อนสารสกัดขมิ้นอ้อย จากนั้น 10 นาที ทำการป้อนแอลกอฮอล์ 40% ให้แก่หนูทุกตัว วัดค่าแอลกอฮอล์ในเลือดด้วยชุดเครื่องมือ Ethanol determination F-kit และวัดอาการมึนเมาของหนูด้วยชุดเครื่องมือ slip board machine ที่เวลา 15 30 60 120 180 และ 240 นาทีหลังป้อนแอลกอฮลล์ 40% ผลการทดลองพบว่า สารสกัด 30% เอทานอลของขมิ้นอ้อยขนาด 1000 มก./กก. มีผลยับยั้งการเกิดอาการมึนเมาหลังป้อนแอลกอฮลล์ 40% ที่เวลา 60 และ 120 นาที คิดเป็น 50 และ 52.1% ตามลำดับเมื่อเทียบกับหนูที่ไม่ได้รับสารสกัด (กลุ่มควบคุม) ส่วนสกัดของขมิ้นอ้อยที่ละลายในเฮกเซน ขนาด 300 มก./กก. มีผลยับยั้งการเกิดอาการมึนเมาหลังป้อนแอลกอฮลล์ 40% ที่เวลา 30 และ 60 นาที (35.7 และ 45.6%) เมื่อเทียบกับหนูกลุ่มควบคุม และสารสกัด curcumenone ทุกขนาด มีผลยับยั้งการเกิดอาการมึนเมาหลังป้องแอลกอฮอล์ที่เวลา 30 60 และ 120 นาที นอกจากนี้ยังพบว่า สารสกัด 30% เอทานอลของขมิ้นอ้อยขนาด 1000 มก./กก. มีผลลดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดหนูที่เวลา 60 นาทีหลังป้อนแอลกอฮอล์ 40% คิดเป็น 28.4% เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม ส่วนสกัดของขมิ้นอ้อยที่ละลายในเฮกเซน ขนาด 300 มก./กก. มีผลลดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดหนูที่เวลา 30 และ 60 นาทีหลังป้อนแอลกอฮอล์ 40% (29.7 และ 31.0%) เมื่อเทียบกับหนูกลุ่มควบคุม และสารสกัด curcumenone ขนาด 3 10 และ 30 มก./กก. มีผลลดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดหนูที่เวลา 60 นาทีหลังป้อนแอลกอฮอล์ 40% คิดเป็น 23.8 23.8 และ 33.7% ตามลำดับเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม และการป้อนสารสกัด curcumenone ขนาด 10 และ 30 มก./กก. มีผลช่วยเพิ่มระดับเอนไซม์ ADH (Alcoho dehydrogenase) ในตับหลังป้อนแอลกอฮอล์ 40% ที่เวลา 30 และ 60 นาที อีกด้วย ผลการศึกษาดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ขมิ้นอ้อยมีฤทธิ์ยับยั้งอาการมึนเมาที่เป็นผลมาจากการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ได้

Fitoterapia. 2013; 84: 163-9