ฤทธิ์ลดการอักเสบของสาร triterpenoidal glycoside จากฟักข้าว

สาร triterpenoidal saponins ที่แยกได้จากสารสกัด 10% เอทานอลจากเมล็ดฟักข้าว ประกอบด้วย gypsogenin 3-O -β-D-galactopyranosyl(1→2)-[α-L-rhamnopyranosyl(1→3)] -β-D-glucuronopyranoside ซึ่งพบเป็นครั้งแรกในธรรมชาติ และ quillaic acid 3-O -β-D-galactopyranosyl (1→2)-[α-L-rhamnopyranosyl(1→3)] -β-D-glucuronopyranoside เมื่อนำสาร quillaic acid glycoside ความเข้มข้น 20 ไมโครโมล มาทดสอบฤทธิ์ในการลดการอักเสบในเซลล์เม็ดเลือดขาว macrophage RAW 264.7 ที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดการอักเสบด้วย lipopolysaccharide พบว่า สามารถลดการอักเสบได้ โดยลดการสร้างไนตริกออกไซด์และ interleukin-6 ยับยั้งการแสดงออกของเอนไซม์ Inducible nitric oxide synthase ยับยั้งการกระตุ้น NF-κB และการสลายของ IκB-α (inhibitor of IκB)

Immunopharmacology and Immunotoxicology 2013;35(1):8-14.