สาร Carandinol สารกลุ่ม Isohopane triterpene ชนิดแรกจากใบของต้นมะนาวไม่รู้โห่และฤทธิ์ความเป็นพิษต่อเซลล์ในการต้านเซลล์มะเร็ง

สาร Carandinol เป็นสารกลุ่ม triterpene ชนิดใหม่ที่แยกได้จากใบของต้นมะนาวไม่รู้โห่ ร่วมด้วยสารประกอบอีก 5 ชนิดที่เคยมีรายงานไว้ได้แก่ betulinicacid, b-sitosterol-3-O-b-D-glucopyranoside, oleanolic acid, ursolic acid และ 4-hydroxybenzoic acid ลักษณะโครงสร้างของสาร Carandinol คือ 3β,21α-adihydroxyisohopane ซึ่งวิเคราะห์อย่างละเอียดด้วย Spectroscopic สำหรับสารประกอบอีก 5 ชนิดถูกแยกด้วยการเปรียบเทียบกับ Reported Spectral Data นำสาร Carandinol มาประเมินฤทธิ์ความเป็นพิษต่อเซลล์ ศึกษาสารชีวโมเลกุลในระบบภุมิคุ้มกัน, ทดสอบฤทธิ์ต้านไกลเคชั่น, ทดสอบฤทธิ์ต้านการเกิดออกซิเดชั่นและปฎิกิริยาการยับยั้งเอนไซม์ ผลการทดสอบแสดงว่ามีความเป็นพิษต่อเซลล์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติในหลอดทดลองทุกๆเซลล์ที่นำมาทดสอบ (HeLa, PC-3 และ 3T3) และมีฤทธิ์ความเป็นพิษมากขึ้นต่อเซลล์มะเร็งปากมดลูก (HeLa) การศึกษาครั้งนี้เป็นครั้งแรกในการแยกสาร isohopane triterpene จากมะนาวไม่รู้โห่และรายงานการทดสอบฤทธิ์ความเป็นพิษต่อเซลล์ของสาร isohopane

Phytochem Lett 2013;6:91-5