ฤทธิ์ต้านการเกิดแผลและต้านการเกิดออกซิเดชั่นของสารสเตียรอยด์ชนิดใหม่จากหม่อน

หม่อนเป็นพืชที่เป็นที่รู้จักกันดีถึงคุณสมบัติทางการแพทย์ ในประเทศแถบเอเชียนิยมนำมาใช้เป็นสมุนไพรสำหรับต้านการอักเสบ, ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ, ภาวะไขมันในเลือดต่ำ และต้านการเกิดออกซิเดชั่น วัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้เพื่อประเมินฤทธิ์ต้านการเกิดแผลและต้านการเกิดออกซิเดชั่นของสารสเตียรอยด์ชนิดใหม่จากหม่อน คอลัมน์โครมาโตกราฟฟีถูกนำมาใช้สำหรับแยกสารประกอบจากหม่อน และศึกษาลักษณะสูตรโครงสร้างโมเลกุลของสารประกอบด้วยเทคนิค IR, UV, H NMR, C NMR และ Mass Spectroscopic สารสเตียรอยด์ชนิดใหม่ที่แยกได้ถูกนำมาทดสอบฤทธิ์ต้านการเกิดแผลในหนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดแผลโดยการทำ pylorus-ligation และทำให้เกิดแผลด้วยเอทานอล ทำการวัดระดับค่าทางชีวเคมีต่างๆได้แก่ Superoxide Dismultase (SOD), Catalase (CAT), Glutathione Reductase (GR), Glutathione Peroxidase (GPx), Glutathione (GSH) และ Lipid Peroxidation (LPO) ผลการทดสอบสามารถแยกสารประกอบได้ 5 ชนิด และพบสารสเตียรอยด์ชนิดใหม่คือ Albosteroid ซึ่งแสดงฤทธิ์ต้านการเกิดแผลในหนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดแผลโดยการทำ pylorus-ligation และหนูแรทที่ทำให้เกิดแผลด้วยเอทานอลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ นอกจากนี้ Albosteroid ยังแสดงผลขึ้นกับปริมาณที่ให้(dose-dependent) ทำให้ปฎิกิริยาของเอทานอลลดลง ระดับเอนไซม์ต้านการเกิดออกซิเดชั่นได้แก่ SOD, CAT, GPx และ GSH เพิ่มขึ้นและลดระดับของเอนไซม์ GR และ LPO อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ การศึกษาครั้งนี้แสดงผลความเป็นไปได้อย่างชัดเจนของฤทธิ์ต้านการเกิดแผลและต้านการเกิดออกซิเดชั่น สนับสนุนผลการทดสอบโดยการตรวจด้วยตาเปล่าและการศึกษาทางจุลพยาธิวิทยาของเนื้อเยื่อผนังกระเพาะอาหารที่แตกต่างกันของกลุ่มหนูทดลองที่ได้รับการรักษากับหนูกลุ่มควบคุม

Sci 2013;92:202-10