ฤทธิ์ต้านภาวะอ้วน ไขมันในเลือดสูง และโรคตับในหนูเม้าส์ ของสารสกัดองุ่น สารสกัดชาเขียว และสาร L-carnitine

การทดสอบฤทธิ์ต้านภาวะอ้วน ภาวะไขมันในเลือดสูง และโรคตับซึ่งไม่ได้เกิดจากแอลกอฮอล์ ของสารผสมระหว่าง สารสกัดองุ่นแดง : สารสกัดชาเขียว : สาร L-carnitine อัตราส่วน 1:0.6:0.5 โดยน้ำหนัก (RGTC) ในหนูเม้าส์สายพันธุ์ C57BL/6 ที่เหนี่ยวนำให้เกิดภาวะไขมันในเลือดสูง น้ำหนักตับ และน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น จากการที่หนูได้รับอาหารซึ่งอุดมไปด้วยไขมัน (HFD) โดยการป้อน RGTC ให้หนูกินในขนาด 300 มก./กก./วัน หรือ 1200 มก./กก./วัน เป็นเวลา 8 สัปดาห์ พบว่า RGTC ไม่มีผลต่อการกินอาหาร แต่มีผลยับยั้งการเพิ่มขึ้นของไขมันชนิด low-density lipoprotein cholesterol (LDL-C) และไตรกลีเซอไรด์ ซึ่งประสิทธิภาพจะขึ้นกับขนาดของ RGTC ที่หนูได้รับ นอกจากนี้ยังทำให้น้ำหนักและระดับไขมันในตับที่เพิ่มขึ้น กลับสู่ภาวะปกติ ระดับของ glutamic-oxaloacetic transaminase และ glutamic-pyruvic transaminase ในเลือดลดลง ซึ่งเอนไซม์ทั้งสองชนิดเป็นตัวชี้วัดความผิดปกติที่เกิดขึ้นในตับ จากผลดังกล่าวทำให้สามารถสรุปได้ว่า RGTC สามารถยับยั้งภาวะอ้วน ภาวะไขมันในเลือดสูง และโรคตับที่เกิดจากการได้รับอาหารที่มีไขมันสูงได้ ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่จะนำ RGTC มาใช้เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ร่วมกับการรักษาโรคที่เกิดจากความผิดปกติของกระบวนการเผาผลาญ (metabolic disorder) ในร่างกายได้

Phytother Res 2011;25(12):1789-95