การทดสอบพิษเฉียบพลันของสารสกัดกำลังวัวเถลิงและกำลังเสือโคร่ง

เมื่อนำสารสกัด 95% เอทานอลจากกำลังวัวเถลิง (Anaxagorea luzonensis  A. Gray) ขนาด 2,000 และ 7,500 มก./กก. และสารสกัด 95% เอทานอลจากกำลังเสือโคร่ง (Ziziphus attopensis  Pierre) ขนาด 2,000 และ 15,000 มก./กก. มาทดสอบพิษเฉียบพลันในหนูแรท จะเห็นว่าหนูในกลุ่มที่ได้รับสารสกัดทั้ง 2 ชนิด ไม่พบอาการพิษหรือมีการตายเกิดขึ้น และมีน้ำหนักตัวไม่แตกต่างจากกลุ่มควบคุม ค่าความเข้มข้นที่ทำให้หนูตายร้อยละ 50 (LD50) ของสารสกัดจากกำลังวัวเถลิงและกำลังเสือโคร่ง มีค่ามากกว่า 7,500 และ 15,000 มก./กก. ตามลำดับ แสดงว่าสารสกัดกำลังวัวเถลิงและกำลังเสือโคร่ง ค่อนข้างมีความปลอดภัยในการที่จะนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการพัฒนาผลิตยาสมุนไพร

Thai J Pharm Sci 2012;36(suppl.):51-4.