ฤทธิ์ลดวามเครียดของสารสกัดจากโหระพาช้าง

การทดสอบผลของสารสกัด 95% เอทานอลจากส่วนเหนือดินของโหระพาช้างต่อการลดความเครียดในหนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดความเครียดด้วยการแช่ในน้ำเย็น อุณหภูมิ 10 C นาน 1 ชม. โดยป้อนด้วยสารสกัด ขนาด 250 500 และ 1,000 มก./กก. เป็นเวลา 7 วัน ก่อนเหนี่ยวนำให้หนูเกิดความเครียด เปรียบเทียบผลกับหนูในกลุ่มควบคุมและกลุ่มที่ได้รับยา diazepam ขนาด 5 มก./กก. พบว่าสารสกัดจากโหระพาช้าง ขนาด 1,000 มก./กก. จะให้ผลดีที่สุดในการลดความเครียด โดยทำให้ระดับของสาร cortisol (ซึ่งหลั่งออกมาในภาวะที่ร่างกายเกิดความเครียด) ในเลือดของหนูลดลง เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม และให้ผลเทียบเท่ากับยา diazepam เมื่อทำแยกสารสำคัญในสารสกัด 95% เอทานอลจากส่วนเหนือดิน พบว่าประกอบด้วยกรด ursolic 0.93%

Thai J Pharm Sci 2012;36(suppl.):98-100.