การวิเคราะห์สารสกัดจากกะเม็ง และฤทธิ์ต้านเนื้องอก

การวิเคราะห์สารสกัดส่วนที่อยู่เหนือดินของกะเม็งด้วย น้ำ 30%เอทานอล 60%เอทานอล และ 90%เอทานอล ด้วยวิธีโครมาโตรกราฟี่ (Thin-layer chromatography) และนำมาวิเคราะห์ต่อจนสามารถแยกได้ว่า ต้นกะเม็งมีสาร wedelolacton, eclalbasaponin I, luteolin และ luteolin-7-O -glucoside และเมื่อทำการทดสอบฤทธิ์ต้านเนื้องอกพบว่า ส่วนสกัดกะเม็งด้วย 30%เอทานอล และสาร eclalbasaponin I มีฤทธิ์ยับยั้งการแบ่งเซลล์ของเซลล์มะเร็งตับ โดยมีค่าตวามเข้มข้นครึ่งหนึ่งในการยับยั้งเซลล์มะเร็งตับ IC50 เท่ากับ 74.2399 และ 111.1703 มคก./มล. ตามลำดับ แต่ฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งตับของกะเม็งยังมีฤทธิ์น้อยกว่ายาต้านมะเร็ง 5-fluorouracil อย่างไรก็ตามสารสกัดจากกะเม็งก็เป็นสารสกัดจากธรรมชาติที่มีศักยภาพในการยับยั้งเนื้องอกและควรมีการศึกษาต่อไป

Food and Toxicology 2012;50:4016-22.