ผลของฟ้าทะลายโจรเมื่อให้ร่วมกับยา midazolam ในอาสาสมัครสุขภาพดี

การศึกษาแบบข้ามกลุ่มในอาสาสมัครชายสุขภาพดีจำนวน 12 คน โดยกลุ่มแรกให้รับประทานยาคลายความเครียด midazolam (ถูกเมตาบอไลท์ด้วยเอนไซม์ CYP3A4) 7.5 มก. ครั้งเดียว กลุ่มที่ 2 รับประทานยาแคปซูลฟ้าทะลายโจรขนาด 250 มก. ครั้งละ 4 แคปซูล วันละ 3 ครั้ง นาน 7 วัน และเช้าวันที่ 8 ให้รับประทาน ยาแคปซูลฟ้าทะลายโจรขนาด 250 มก. 4 แคปซูล อีก 1 ครั้ง หลังจากนั้น 1 ชม. ให้รับประทานยา midazolam 7.5 มก. จากนั้นทำการสลับกลุ่ม โดยมีช่วงพัก 2 สัปดาห์ พบว่าการให้รับประทานยาแคปซูลฟ้าทะลายโจรไม่มีผลต่อเภสัชจลศาสตร์ของยา midazolam แต่จากการศึกษาพบว่าการให้ยาแคปซูลฟ้าทะลายโจรร่วมกับยา midazolam มีผลทำให้ความดันโลหิต และอัตราการเต้นของชีพจรลดลงหลังจากที่ได้รับยาไป 1 - 2 ชม. ดังนั้นหากมีความจำเป็นต้องใช้ยาทั้งสองร่วมกันควรระมัดระวังด้วย

Songklanakarin J Sci Technol 2012;34(5):533-9.