ฤทธิ์ปกป้องสมองของว่านพร้าว

การศึกษาฤทธิ์ปกป้องสมองของสารสกัด curculigoside (CCGS) จากว่านพร้าวในหลอดทดลอง (in vitro ) โดยทำการทดลองเลี้ยงเซลล์สมอง prefrontal cortex neurons ที่แยกได้จากหนูเม้าส์ ในอาหารเลี้ยงเซลล์ Neurobasal medium ที่มีสารสกัด CCGS อยู่ 0.1 1.0 10 และ 100 ไมโครโมลาร์ ตามลำดับ จากนั้นเติมสาร N -methyl-D-aspartate (NMDA) เพื่อเหนี่ยวนำให้เซลล์ถูกทำลาย วัดอัตราการอยู่รอดของเซลล์ด้วยวิธี MTT assay และตรวจสอบการตายของเซลล์โดยย้อมเซลล์ด้วยสาร propidium iodide และHoechst 33258 double fluorescent ตรวจภายใต้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงฟลูออเรสเซนต์ และเครื่อง Flow cytometry วัดการแสดงออกของโปรตีนที่เกี่ยวข้องด้วยวิธี western blot analysis และวัดการเกิดอนุมูลอิสระด้วย 2′,7′-dichlorofluorescein diacetate (DCFH-DA) fluorescent probe ผลการจากทดลองพบว่า การเติมสารสกัด CCGS ในอาหารเลี้ยงเซลล์ช่วยยับยั้งความเสียหายของเซลล์สมองจาก NMDA โดยมีผลลดอัตราการตายของเซลล์ เพิ่มการแสดงออกของโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการต้านการตายของเซลล์ (Bcl-2) และลดการแสดงออกของโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการตายของเซลล์ (Bax) และลดการเกิดอนุมูลอิสระ (reactive oxygen species) เมื่อเทียบกับเซลล์สมองที่เลี้ยงในอาหารที่ไม่มีสารสกัด CCGS ผลจากการศึกษาแสดงให้เห็นว่าสารสกัด CCGS จากว่านพร้าวมีฤทธิ์ช่วยป้องกันไม่ให้เซลล์สมองถูกทำลายได้

Food Chem Toxicol. 2012; 50(11): 4010-5