ฤทธิ์ลดความอ้วนของสารสกัดกระเทียม

ศึกษาฤทธิ์ลดความอ้วนของสารสกัด thiacremonone จากกระเทียม ในหนูเม้าส์ที่มีภาวะอ้วน (db/db mice) เพศผู้ โดยแบ่งหนูออกเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มแรกป้อนด้วยอาหารปกติ (กลุ่มควบคุม) กลุ่มที่ 2 ป้อนอาหารปกติและ C75 ซึ่งเป็นสารที่มีฤทธิ์ยับยั้งการสร้างกรดไขมัน ขนาด 10 มก./กก. กลุ่มที่ 3 และ 4 ป้อนด้วยอาหารและสารสกัด thiacremonone ขนาด 10 และ 30 มก./กก. ตามลำดับ ทำการวัดน้ำหนักตัวของหนูสัปดาห์ละ 2 ครั้ง เมื่อครบ 3 สัปดาห์ ทำการเก็บตัวอย่างเลือด และชำแหละซากเพื่อเก็บเนื้อเยื่อไขมันและตับ เพื่อนำมาวิเคราะห์หาปริมาณไขมันในเลือด การสะสมของไขมัน (lipid accumulation) และการแสดงออกของโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับการสะสมของไขมัน ผลจากการทดลองพบว่า น้ำหนักตัวของหนูกลุ่มที่ถูกป้อนด้วยสารสกัด thiacremonone ลดลงอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ป้อนสาร C75 และกลุ่มควบคุม หนูกลุ่มที่ป้อนสารสกัด thiacremonone มีปริมาณไตรกลีเซอรไรด์ และน้ำตาลในเลือด และลดการสะสมของไขมันในตับลดลง เมื่อเทียบกับหนูกลุ่มควบคุม นอกจากนี้การป้อนสารสกัด thiacremonone ยังมีผลเพิ่มการแสดงออกของโปนตีน GLUT-4 (โปรตีนที่นำกลูโคสเข้าเซลล์) ในเนื้อเยื่อไขมัน และ peroxisome proliferator-activated receptor γ (PPARγ) (โปรตีนทำหน้าที่ควบคุมยีนที่เกี่ยวข้องกับการเมตาบอลิซึมของไขมัน และคารโบไฮเดรต) ในตับ และลดการแสดงออกของ acetyl-CaA carboxylase (ACC) และ fatty acid synthase (FAS) (เอนไซม์ที่ช่วยเร่งปฏิกิริยาการสังเคราะห์ไขมัน) ในตับอีกด้วย ซึ่งผลจากการทดลองดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าสารสกัด thiacremonone จากกระเทียม มีฤทธิ์ในการช่วยลดความอ้วนได้

Phytother Res. 2012; 26(9):1265-71.