การรับประทานน้ำองุ่นช่วยให้การรับรู้ทางด้านประสาทดีขึ้นในผู้สูงอายุ

การศึกษาในผู้สูงอายุทั้งชายและหญิงที่มีข้อบกพร่องด้านการรับรู้เล็กน้อย จำนวน 21 คน อายุเฉลี่ย 76.9 ± 6.1 ปี โดยแบ่งผู้ป่วยออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 ให้รับประทานน้ำองุ่นขนาด 6.3 - 7.8 ซีซี/กก. น้ำหนักตัว กลุมที่ 2 ให้รับประทานยาหลอกที่เป็นอาหารเสริม นาน 16 สัปดาห์ จากนั้นวัดความสามารถของสมองด้านความจำ ด้วยแบบทดสอบ CVLT (California Verbal Learning Test-II) และวัดการรับรู้ของสมองด้วยวิธี Brain imaging พบว่ากลุ่มที่รับประทานน้ำองุ่นสามารถลดภาวะที่สมองถูกรบกวนในด้านความจำ และกระตุ้นการรับรู้ของสมองด้านขวาส่วนหน้าและหลังทำให้การรับรู้ดีขึ้นมีข้อผิดพลาดน้อยลง จากการศึกษาในครั้งนี้สรุปได้ว่าการรับประทานน้ำองุ่นสามารถเพิ่มความสามารถในการรับรู้ของสมองในผู้สูงอายุที่มีความบกพร่องด้านความจำ

J Agri Food Chem 2012;60:5736-42.