ฤทธิ์ของสารสกัดจากกิ่งลำไยในการต้านการก่อกลายพันธุ์ และยับยั้งการสร้างไนตริกออกไซด์

สารสกัดน้ำจากกิ่งลำไย ความเข้มข้น 2 - 10 มก./จานเพาะเชื้อ มีฤทธิ์ต้านการก่อกลายพันธุ์ เมื่อทดลองกับเชื้อ Salmonella typhimurium  TA 98 และ TA 100 ที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยสารก่อกลายพันธุ์ 2-aminoanthracene (2-AA) และ 4-nitroquinoline-N-oxide (4-NQO) สารสกัดความเข้มข้น 0.05 - 0.6 มก./มล. และสารสำคัญหลักที่แยกจากสารสกัดน้ำ ได้แก่ ellagic acid, gallic acid และ epicatechin ความเข้มข้น 0.02 - 0.3 มก./มล. มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ เมื่อทดสอบด้วยวิธี superoxide scavenging, nitric oxide scavenging, reducing power และ ferrous-ion chelating และยังลดการเกิดออกซิเดชั่นของไขมันได้ นอกจากนี้สารสกัดน้ำ ความเข้มข้น 0.05 - 0.2 มก./มล. สามารถยับยั้งการสร้างไนตริกออกไซด์ได้ 45.5 - 92.2% เมื่อทดลองในเซลล์ RAW 264.7 ซึ่งถูกเหนี่ยวนำด้วย lipopolysaccharide และสารสกัดที่ความเข้มข้น 0.5 - 1.5 มก./มล. สามารถยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสได้ 39.3 - 89.0% ผลการทดลองสรุปว่า สารสกัดน้ำจากกิ่งลำไยมีคุณสมบัติในการต้านการก่อกลายพันธุ์ ต้านการอักเสบ และต้านเอนไซม์ไทโรซิเนส

Food Chemistry 2012;135:440-5.