ประสิทธิผลของน้ำมันเทียนดำในการรักษาโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์

การศึกษาในผู้ป่วยโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ เพศหญิง จำนวน 40 คน ที่ได้รับแคปซูลยาหลอก2 แคปซูลต่อวัน นาน 1 เดือน ต่อจากนั้นให้รับประทานแคปซูลน้ำมันเทียนดำ ขนาด 500 มก. วันละ 2 ครั้ง เป็นเวลา 1 เดือน ควบคู่ไปกับการรักษาด้วยยา methotrexate, hydroxychloroquine, folic acid และ diclophenac sodium ประเมินผลการรักษาโดยใช้การวัดคะแนนความรุนแรงของโรค (disease activity score, DAS-28) การตอบสนองต่อการรักษาร้อยละ 20 ตามเกณฑ์ของ American college of rheumatology (ACR20) และ European league against rheumatism (EULAR) พบว่าผู้ป่วยที่ได้รับน้ำมันเทียนดำ จะมีความรุนแรงของโรค จํานวนข้อที่มีการอักเสบ และระยะเวลาของข้อฝืดตึงในตอนเช้า (morning stiffness) ลดลง มีผู้ป่วย 17 ราย (42.5%) ตอบสนองต่อการรักษาตามเกณฑ์ ACR20 และผู้ป่วย 12 ราย (30%) ตอบสนองต่อการรักษาตามเกณฑ์ของ EULAR แสดงว่าการให้น้ำมันเทียนดำร่วมกับยาแผนปัจจุบัน จะเสริมประสิทธิผลในการรักษาโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ในผู้ป่วยได้

Phytother Res 2012;26:1246-8.