ผลของการรับประทานสารสกัดทับทิมต่อการเจริญของกระดูกทารกในครรภ์

การศึกษาผลการรับประทานสารสกัดทับทิมต่อการเจริญของกระดูกทารกในครรภ์ในหนูเม้าส์ Balb/c ที่ตั้งท้อง โดยแบ่งหนูออกเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละ 10 ตัว ในวันที่ 8 - 18 ของการตั้งท้อง ป้อนหนูกลุ่มที่ 1 ด้วยสารสกัดน้ำทับทิม 3.3 มล. / กก. กลุ่มที่ 2 ป้อนสารสกัดเปลือกทับทิม 1 ก. / กก. กลุ่มที่ 3 ป้อนสารสกัดน้ำทับทิมและสารสกัดเปลือกทับทิมผสมกัน และกลุ่มที่ 4 ป้อนด้วยน้ำเปล่า (กลุ่มควบคุม) ในวันที่ 19 ของการตั้งท้อง ทำการผ่าซากหนูและแยกตัวอ่อนออกมาวัดการเจริญของกระดูกด้วยเทคนิคทางจุลทัศน์กายวิภาคศาสตร์ (histological study) และวัดหาปริมาณแคลเซียมในกระดูกพบว่า หนูกลุ่มที่ป้อนด้วยสารสกัดน้ำทับทิม ตัวอ่อนมีปริมาณแคลเซียมในกระดูกเพิ่มขึ้นจากกลุ่มอื่นอย่างมีนัยสำคัญ และพบว่าตัวอ่อนของหนูกลุ่มที่ถูกป้อนด้วยสารสกัดทับทิมทุกกลุ่มมีความยาวเฉลี่ยของกระดูกขา และลำตัว ยาวกว่าหนูกลุ่มควบคุม และมีค่าดัชนีการสร้างกระดูกโคนขา (femur osteogenesis index) และกระดูกหน้าแข้ง (tibia osteogenesis index) มากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ เมื่อทดลองเลี้ยงเซลล์ mesenchymal จาก limb bud (ส่วนที่จะเจริญไปเป็นขา)ของตัวอ่อนหนู ในอาหารเลี้ยงเซลล์ที่ประกอบด้วยสารสกัดน้ำทับทิม สารสกัดเปลือกทับทิม และสารสกัดน้ำทับทิมและสารสกัดเปลือกทับทิมผสมกัน ในความเข้มข้นต่างๆ (10 100 1,000 และ 10,000 มค. / มล.) พบว่าสารสกัดทับทิมมีฤทธิ์เพิ่มจำนวนเซลล์และเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลงเซลล์ mesenchymal ไปเป็นเซลล์กระดูกชนิด osteoblast ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าทับทิมมีผลช่วยเพิ่มการเจริญของกระดูกทารกในครรภ์ได้

Br J Nutr. 2012; 107: 683-90