ผลของสารสกัดน้ำและสาร crocin จากหญ้าฝรั่นต่อภาวะเครียดของหนูเม้าส์

การทดสอบผลของสารสกัดเอทานอล สารสกัดน้ำ รวมทั้งสารสำคัญคือ safranal และ crocin ของหญ้าฝรั่น (Crocus sativus ) ในหนูเม้าส์เพศผู้ ที่ทำให้เกิดภาวะเครียดด้วยกระแสไฟฟ้าเป็นเวลา 7 วัน (ภาวะดังกล่าวทำให้การกินอาหารและน้ำหนักตัวของสัตว์ทดลองลดลง รวมทั้งทำให้สัตว์ทดลองไม่อยากอาหาร) โดยการฉีดสารสกัดน้ำเข้าทางช่องท้องของหนูในขนาด 10, 50 และ 100 มก./กก. พบว่าสารสกัดดังกล่าว สามารถลดระยะเวลาที่สัตว์ทดลองไม่อยากอาหารได้ ซึ่งให้ผลเช่นเดียวกับการฉีดสาร crocin ในขนาด 1, 5 และ 10 มก./กก. เข้าทางช่องท้อง ในขณะที่พบการยับยั้งการเพิ่มขึ้นของน้ำหนักตัวในกลุ่มควบคุม และกลุ่มที่ได้รับสารสกัดเอทานอล รวมทั้งกลุ่มที่ได้รับสาร safranal แต่ไม่พบผลดังกล่าวในกลุ่มที่ได้รับสารสกัดน้ำ และกลุ่มที่ได้รับสาร crocin นอกจากนี้สารสกัดน้ำ และสาร crocin ยังไม่มีผลต่อระดับของสาร corticosterone ในเลือดของสัตว์ทดลองด้วย ทำให้สามารถสรุปได้ว่าสารสกัดน้ำจากหญ้าฝรั่น และสาร crocin สามารถลดอาการข้างเคียงจากภาวะเครียดที่เกิดจาการเหนี่ยวนำด้วยกระแสไฟฟ้าได้

Phytother Res 2011;25(12):1833-8