ผลของน้ำมะพร้าวอ่อนในการเพิ่มเซลล์กระดูกขากรรไกรล่างในหนูแรทที่ตัดลูกอัณฑะออก

การศึกษาในหนูแรทเพศผู้จำนวน 30 ตัว แบ่งเป็น 5 กลุ่มๆ ละ 6 ตัว กลุ่มที่ 1 เป็นหนูแรทที่ไม่ได้ตัดลูกอัณฑะ กลุ่มที่ 2 เป็นหนูแรทที่ถูกตัดลูกอัณฑะ กลุ่มที่ 3 เป็นหนูแรทที่ถูกตัดลูกอัณฑะและได้รับฮอร์โมนเอสโตรเจนฉีดเข้าทางช่องท้องขนาด 2.5 ไมโครกรัม/นน.ตัว สัปดาห์ละ 5 วัน นาน 2 สัปดาห์ กลุ่มที่ 4 เป็นหนูแรทที่ถูกตัดลูกอัณฑะและได้รับน้ำมะพร้าวอ่อนที่สกัดด้วยความย็นแล้วบดเป็นผง 100 มล./กก./วัน กลุ่มที่ 5 เป็นหนูแรทที่ไม่ได้ตัดลูกอัณฑะและได้รับน้ำมะพร้าวอ่อน 100 มล./กก./วัน ติดต่อกันนาน 14 วัน พบว่าหนูแรทที่ถูกตัดและไม่ตัดลูกอัณฑะแต่ได้รับน้ำมะพร้าวอ่อนกระดูกอ่อนของขากรรไกรล่างหนาขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับหนูกลุ่มที่ตัดและไม่ตัดลูกอัณฑะ แต่น้อยกว่ากลุ่มหนูที่ตัดลูกอัณฑะและได้รับฮอร์โมนเอสโตรเจน จากการศึกษาในครั้งนี้สรุปได้ว่าในน้ำมะพร้าวอ่อนมีฮอร์โมนที่มีคุณสมบัติคล้ายฮอร์โมนเอสโตรเจนที่มีประสิทธิภาพช่วยเพิ่มเซลล์กระดูก และน่าจะมีประโยชน์ในการรักษาโรคกระดูกพรุนในผู้ชายวัยทอง

Songklanakarin J Sci Technol 2011;33(6):617-23.