ฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็งตับของสารสกัด solamargine จากหญ้าต้มต๊อก

การศึกษาผลของสารสกัด solamargine จากหญ้าต้มต๊อก ต่อการเจริญของเซลล์มะเร็งตับ human hepatoma SMMC-7721 และ HepG2 โดยการทดลองเลี้ยงเซลล์ดังกล่าวในจานเพาะเลี้ยงเซลล์ที่ประกอบไปด้วยอาหารเลี้ยงเซลล์ชนิด 10% DMEM (Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium with 10% (v/v) heat-inactivated fetal bovine serum) และสารสกัด solamargine ปริมาณ 1.25 2.5 5 10 20 40 และ 80 มค./มล. ทำการตรวจสอบผลของสารสกัด solamargine ต่อเซลล์ในชั่วโมงที่ 24 48 และ 72 ของการเลี้ยง โดยวัดอัตราการอยู่รอดของเซลล์ด้วยวิธี MMT assay วัดอัตราการตายของเซลล์ด้วย Flow cytometry สังเกตลักษณะของเซลล์ด้วยกล้อง fluorescence microscopy และวัดอัตราการแสดงออกของเอนไซม์ caspase 3 ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการเกิดกระบวนการตายของเซลล์แบบ apoptosis ด้วยวิธี colorimetric assay ผลการทดลองพบว่า สารสกัด solamargine มีผลยับยั้งการเจริญเติบโตและกระตุ้นให้เกิดการตายของเซลล์มะเร็งทั้งสองชนิด โดยมีผลยับยั้งวัฏจักรของเซลล์ (cell cycle) ให้หยุดอยู่ที่ระยะ G2/M Phase นอกจากนี้ยังมีผลกระตุ้นให้เกิดการแสดงออกของเอนไซม์ caspase 3 อีกด้วย จากผลการทดลองดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าสารสกัด solamargine จากหญ้าต้มต๊อก มีฤทธิ์ในการยับยั้งเซลล์มะเร็งตับได้

J Ethnopharmacol 2012; 139: 599-604