น้ำว่านหางจระเข้ยับยั้ง CYP3A4 และ CYP2D6

การศึกษาสารสกัดจากน้ำว่านหางจระเข้ด้วยเอทานอลต่อการทำงานของเอนไซม์ cytochrome P450 (CYP) 3A4 และ 2D6 จากคน (recombinant human CYP) โดยวัดการทำงานเกี่ยวกับเมตาบอลิซึมของฮอร์โมนเทสโทสเตอร์โรนและยาแก้ไอเดกซ์โทรเมทอร์แฟน (dextromethorphan) ตามลำดับ โดยมีตัวควบคุมเชิงบวกคือ ketoconazole (สารยับยั้งเอนไซม์ CYP3A4) และ quinidine (สารยับยั้งเอนไซม์ CYP2D6) ตามลำดับ สารสกัดจากน้ำว่านหางจระเข้แสดงให้เห็นว่ามีการยับยั้ง เอนไซม์ CYP โดยมีความเข้มข้นที่สามารถออกฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ CYP3A4 และ CYP2D6 ได้ 50% (IC50) เท่ากับ 8.35 ± 0.72 และ 12.5 ± 2.1 มก./มล. ตามลำดับ นอกจากนี้สารสกัดจากน้ำว่านหางจระเข้สามารถยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ CYP ทั้งอาศัยและไม่อาศัย nicotinamide adenine dinucleotide phosphate (NADPH) แสดงให้เห็นถึงสารสกัดจากน้ำว่านหาง จระเข้สามารถยับยั้งเอนไซม์ CYP3A4 และ CYP2D6 โดยผ่านกลไกที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาออกซิเดชันของ CYP สรุปได้ว่าสารสกัดจากน้ำว่านหางจระเข้มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ CYP3A4 และ CYP2D6 ผ่านสองกลไก และการประเมินค่า IC50 ชี้ให้เห็นว่าน้ำว่านหางจระเข้ไม่ รบกวนเมตาบอลิซึมของยาในคน เนื่องจากปริมาณที่รับประทานตามปกติจะทำให้มีว่านหางจระเข้ในเลือดน้อยกว่าค่า IC50 มาก แต่การยับยั้งของเอนไซม์ทั้ง 2 ชนิดผ่านสองกลไกอาจมีความสำคัญทางคลินิก

Phytotherapy research 2012;26:445-51