มันฝรั่งทอดมีพิษต่อสมอง

การศึกษาความเป็นพิษต่อสมองของมันฝรั่งทอดในลูกหนู โดยแบ่งหนูแรทที่ท้องเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มควบคุม จะได้รับอาหารปกติ กลุ่ม acrylamide (ACR) จะได้รับอาหารปกติและการป้อน ACR 30 มก./กก. น้ำหนักตัว และกลุ่มมันฝรั่งทอด จะได้รับอาหารปกติที่ผสมมันฝรั่งทอด 30% โดย ACR และมันฝรั่งทอดจะได้รับตั้งแต่วันที่ 6 ของครรภ์ไปจนคลอด และหลังคลอด 4 สัปดาห์ ลูกหนูที่ได้รับ ACR หรือมันฝรั่งทอด จะมีขนาดตัวและสมองเล็กลง และน้ำหนักตัวน้อยกว่าลูกหนูที่เกิดดจากแม่ที่ได้รับอาหารปกติ และลูกหนูที่ได้รับ ACR หรือมันฝรั่งทอดยังมีการพัฒนาการของสมองผิดปกติ โดยพบเซลล์ตายอยู่ที่ชั้น granular cell ซึ่งเป็นชั้นในสุดของเปลือกของสมองน้อย (cerebellar cortex) ซึ่งสังเกตุเห็นได้จากสมองลูกหนูตั้งแต่แรกเกิด ในสมองของลูกหนูอายุ 1 สัปดาห์พบว่ามีจำนวน Purkinje cells ลดลง ซึ่งเป็นเซลล์ที่อยู่ในชั้นกลางของสมองน้อย (cerebellum) ที่มีบทบาทสำคัญในการควบคุมการเคลื่อนไหว การลดลงของเซลล์ชนิดนี้มีมากขึ้นในสมองของลูกหนูอายุ 3-4 สัปดาห์ การศึกษาโครงสร้างของ Purkinje cell พบว่ามีนิวเคลียสฝ่อลีบ, endoplasmic reticulum แตก, การจัดเรียงของ polyribosomes ผิดปกติ, ไมโทคอนเดรียบวมและ cristae ผิดปกติ และ golgi apparatus มีขนาดใหญ่ผิดปกติ นอกจากนี้กล้ามเนื้อน่องของลูกหนูในกลุ่มที่ได้รับ ACR หรือมันฝรั่งทอด ยังมีการสลายของ myofibrils อีกด้วย สรุปได้ว่า สมองส่วน cerebellum ของลูกหนูที่เกิดจากแม่ที่ได้รับมันฝรั่งทอดมีความผิดปกติ และมีการสลายของกล้ามเนื้อน่องในช่วงพัฒนาการหลังคลอด ซึ่งความเป็นพิษนี้เกิดจากสาร acrylamide ที่พบได้ในมันฝรั่งทอด (ในมันฝรั่งทอด 1 กก. มี ACR 3500 ไมโครกรัม)

Nutrition 2011;27:1066-75