ฤทธิ์ต้านการเกิดแผลในระบบทางเดินอาหารของใบชงโค

ศึกษาฤทธิ์ต้านการเกิดแผลในระบบทางเดินอาหาร ของสารสกัดน้ำจากใบชงโค โดยทดลองป้อนสารสกัดน้ำใบชงโคขนาด 100 500 และ 1,000 มก./กก. ให้แก่หนูแรท 48 ชั่วโมง ก่อนเหนี่ยวนำให้เกิดแผลในกระเพาะอาหารด้วยการป้อนเอทานอลบริสุทธิ (absolute ethanol) หรือป้อนด้วยยา indomethacin และวิธีผูกช่วงต่อระหว่างกระเพาะอาหารกับลำไส้เล็ก (pylorus ligation) จากนั้นทำการผ่าซากหนูและแยกอวัยวะในระบบทางเดินอาหารเพื่อสังเกตลักษณะทางกายวิภาคของกระเพาะอาหารและลำไส้ ผลการทดลองพบว่า สารสกัดน้ำใบชงโคที่ป้อนให้แก่หนูแรททุกขนาด สามารถยับยั้งการเกิดแผลในระบบทางเดินอาหารจากการเหนี่ยวนำทั้งสามแบบ โดยจะมีขนาดของบาดแผลเล็กกว่าหนูกลุ่มที่ไม่ได้รับการป้อนสารสกัดน้ำใบชงโคอย่างมีนัยสำคัญ และในการทดสอบด้วยวิธี pylorus ligation พบว่าการป้อนสารสกัดน้ำใบชงโคขนาด 500 มก. /กก. มีผลช่วยเพิ่มการหลั่งเยื่อเมือก (mucus) จากผนังเซลล์กระเพาะอาหาร และมีขนาดของบาดแผลเล็กที่สุดเมื่อเทียบกับการป้อนที่ขนาดอื่นๆ นอกจากนี้ผลการศึกษาพิษเฉียบพลันโดยการป้อนสารสกัดน้ำใบชงโคแก่หนูแรทขนาด 5,000 มก/กก. ในครั้งเดียว ไม่พบความเป็นพิษ จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าสารสกัดน้ำจากใบชงโคมีฤทธิ์ต้านการเกิดแผลในระบบทางเดินอาหาร

J Ethnopharmacol 2011; 137: 1047-54