ฤทธิ์ต้านการอักเสบของสารสกัดจากใบมะรุม

การศึกษาฤทธิ์ต้านการอักเสบของส่วนสกัด 1, 2 และ 3 ที่แยกได้จากสารสกัดเอทานอลจากใบมะรุม โดยทดลองในเซลล์ค้ำจุนระบบประสาทไมโครเกลีย (microglia) ที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยสารไลโปโพลีแซคคาไรด์ ความเข้มข้น 0.1 มคก./มล. พบว่าส่วนสกัดทั้ง 3 ส่วน ที่ความเข้มข้น 10-11, 10-10, 10-9, 10-8, และ 10-7 มก./มล. มีผลลดการหลั่งไนตริกออกไซด์ได้ 20 - 60% โดยส่วนสกัดที่ 3 จะให้ผลดีที่สุด แสดงว่าสารสกัดเอทานอลจากใบมะรุมอาจมีผลลดการอักเสบได้

37th Congress on Science and Technology of Thailand, 10 - 12 October 2011.