ฤทธิ์ลดไข้จากใบหางนกยูงไทย

จากการทดลองในหนูที่ถูกเหนี่ยวนำให้มีไข้สูงด้วยยีสต์ พบว่าเมื่อให้กินสารสกัดเอทานอล คลอโรฟอร์มและปิโตเลียมอีเธอร์โดยวิธีการชง จากใบหางนกยูงไทย ( Caesalpinia pulcherrima ( L. ) SW. ) มีผลทำให้อุณหภูมิของร่างกายลดลง ซึ่งสารสกัดเอทานอลมีฤทธิ์แรงกว่าสารสกัดคลอโรฟอร์มและปิโตเลียมอีเธอร์ ที่ขนาด 199 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้ำหนักตัว

Indian Drugs 2000 ; 37(11) : 551-52