ฤทธิ์ยาชาเฉพาะที่ของสาร menthol

จากการทดลองในหลอดทดลองโดยใช้กระบังลมของหนู พบว่าเมื่อให้สาร(+) และ (-) menthol ในขนาด 10-4 - 1 ไมโครกรัม/ มิลลิลิตร ทำให้การหดตัวของกระบังลมที่ถูกกระตุ้นด้วยกระแสไฟฟ้าลดลง ในขณะที่สาร (-) menthone และ thymol ซึ่งเป็นอนุพันธ์ของ menthol ไม่แสดงฤทธิ์ดังกล่าว เมื่อทดลองในสัตว์ทดลอง โดยศึกษาผลการเกิดรีเฟลกซ์ของเยื่อบุตากระต่าย พบว่าเมื่อให้สาร (+) และ (-) menthol ขนาด 30-100 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร มีผลทำให้ต้องเพิ่มความถี่ในการกระตุ้นจึงเกิดรีเฟลกซ์ ซึ่งสาร thymol และ (-) menthone ไม่แสดงฤทธิ์ดังกล่าว จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า โครงสร้างทางเคมีของ menthol มีผลต่อฤทธิ์ในการเป็นยาชาเฉพาะที่

Planta Med 2001 ; 67 : 174-76