ยาพ่นจมูกจากแคปไซซินช่วยบรรเทาอาการโรคจมูกอักเสบชนิดไม่แพ้ได้

การศึกษาแบบสุ่มปกปิดข้อมูลทั้งสองด้าน แบบกลุ่มคู่ขนาน(randomized, double-blind, parallel trial) ในผู้ป่วยมีอาการของโรคจมูกอักเสบชนิดไม่แพ้ จำนวน 42 คน แบ่งให้ได้รับยาพ่นจมูกจากแคปไซซิน(ICX72)หรือยาหลอก พ่นวันละ 2 ครั้ง นาน 2 สัปดาห์เมื่อสิ้นสุดการศึกษาพบว่ากลุ่มที่ได้รับยาพ่นจมูกจากแคปไซซินลดอาการของโรคทางจมูกโดยรวม(Total nasal symptom score: TNSS) และอาการเฉพาะส่วน(Individual nasal score: ISS) อย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับก่อนได้รับยาพ่นและกลุ่มที่ได้รับยาหลอก โดยพบว่าICX72 ให้ประสิทธิผลในการรักษาอาการภายใน 52.6 วินาทีหลังการพ่นช่วยบรรเทาอาการคัดจมูก ปวดไซนัส ลดความดันในไซนัส และปวดศรีษะ ได้ภายใน 5, 10, 15 และ 30 นาทีตามลำดับ และสามารถออกฤทธิ์ได้นานถึง 60 นาทีในการบรรเทาอาการคัดจมูกและปวดไซนัส โดยไม่พบอาการข้างเคียงใดๆ หรืออาการผิดปกติของการได้รับกลิ่นเนื่องจากการใช้ยาพ่นแคปไซซิน แสดงให้เห็นว่ายาพ่นจากแคปไซซินมีประสิทธิผลและมีความปลอดภัยเมื่อใช้ในการรักษาอาการของโรคจมูกอักเสบชนิดไม่แพ้ได้

Ann Allergy AsthamaImmunol 2011; 107(2):171-8