ผลของสารสกัดแป๊ะตำปึงต่อการยับยั้งเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และความดันโลหิตสูงในหลอดทดลอง

การศึกษาสารสกัดน้ำส่วนเหนือดิน (ฟลาโวนอยด์) ของแป๊ะตำปึงในหลอดทดลอง พบว่าค่าความเข้มข้นครึ่งหนึ่ง (IC50) ที่มีผลยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ ACE (Angiotensin converting enzyme) มีค่าเท่ากับ 0.37 มก./มล. และมีศักยภาพปานกลางในการลดระดับน้ำตาลในเลือดโดยที่ IC50 ในการต้านเอนไซม์อะไมเลส (amylase) และไกลโคซิเดส (glycosidase) มีค่าเท่ากับ 1.36 และ 2.17 มก./มล. ตามลำดับ จากการศึกษาในครั้งนี้สรุปได้ว่าสารสกัดน้ำของแป๊ะตำปึงมีศักยภาพในการพัฒนาเพื่อใช้รักษาโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงได้ ซึ่งสารที่ออกฤทธิ์โดยส่วนใหญ่เป็นสารในกลุ่มฟลาโวนอยด์และอัลคาลอยด์

J Ethnopharmacol 2011;136:305-8.