ฤทธิ์ระงับปวดของสารสกัดจากต้นหูปลาช่อน (Emilia sonchifolia  )

ศึกษาฤทธิ์ระงับปวดของต้นหูปลาช่อน ด้วยการป้อนสารสกัดไฮโดรเอทาโนลิค (แอลกอฮอล์ผสมน้ำ) จากส่วนลำต้นเหนือดินของต้นหูปลาช่อนให้แก่หนูเมาส์ขนาด 30 100 และ 300 มก./กก. 1 ชั่วโมง ก่อนนำหนูไปกระตุ้นให้เกิดอาการเจ็บปวดด้วยวิธีต่างๆ ได้แก่ การฉีดกรดอะซีติกและฟอร์มาลินเข้าที่ช่องท้อง และการนำส่วนหางไปจุ่มลงในน้ำร้อนหรือวางบนฮอทเพลต (hot plate) ที่มีอุณหภูมิประมาณ 50 องศาเซลเซียส เพื่อสังเกตพฤติกรรมการตอบสนองของหนูต่อสิ่งเร้าที่ก่อให้เกิดความเจ็บปวดหลังจากกินสารสกัดไฮโดรเอทาโนลิคต้นหูปลาช่อน และเปรียบเทียบผลที่ได้กับหนูที่ถูกป้อนด้วยยาระงับปวดชนิดอื่นได้แก่ Indomethacin ขนาด 10 มก./กก. หรือ มอร์ฟีนขนาด 1 มก./กก. และหนูที่ไม่ได้รับยาชนิดใดๆ เลย ผลการศึกษาพบว่าสารสกัดไฮโดรเอทาโนลิคต้นหูปลาช่อนขนาด100 และ 300 มก./กก. มีผลระงับอาการเจ็บปวดของหนูในทุกรูปแบบการทดสอบ และให้ผลดีกว่าการใช้มอร์ฟีน แสดงให้เห็นว่าต้นหูปลาช่อนมีฤทธิ์ในการช่วยยับยั้งอาการเจ็บปวดได้

J Ethnopharmacol. 2011; 134: 348-53