ลดคอเลสเตรอลด้วย Phytosterol จากน้ำมันรำข้าว

การศึกษาแบบ Randomized, double-blind, crossover ในอาสาสมัครคอเลสเตอรอลสูงระดับปานกลาง (มีระดับคอเลสเตอรอล 5 - 7.5 mmol/l และระดับไตรกลีเซอไรด์ ≤ 4.5 mmol/l)อายุ 30-65 ปี จำนวน 80 คน แบ่งการทดลองออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 40 คน กลุ่มที่ 1 ให้รับประทาน spread 3 ชนิด คือ spread (ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทาขนมปัง) จากน้ำมันรำข้าว (RBOS: phytosterol 118 มิลลิกรัม และ γ-oryzanol 30 มิลลิกรัม), standard spread หรือ Phytosterol-enriched spread (phytosterol 1600 มิลลิกรัม) รับประทานวันละ 20 กรัม ชนิดละ 4 สัปดาห์ แล้วสลับไปยังชนิดถัดไป (รวมระยะเวลา 12 สัปดาห์) และการศึกษาในกลุ่มที่ 2 ให้รับประทาน spread ร่วมกับน้ำมัน โดยจะถูกสุ่มให้รับประทาน RBOS 20 กรัมร่วมกับน้ำมันรำข้าว 30 มิลลิลิตร, standard spread 20 กรัมร่วมกับน้ำมันดอกทานตะวัน 30 มิลลิลิตรหรือ Phytosterol-enriched spread 20 กรัมเพียงอย่างเดียว โดยให้รับประทานชนิดละ 4 สัปดาห์ แล้วสลับไปยังชนิดถัดไป (รวมระยะเวลา 12 สัปดาห์) ผลการศึกษาพบว่าการรับประทาน RBOS 20 กรัม ช่วยลดปริมาณคอเลสเตอรอล อัตราส่วนระหว่างคอเลสเตอรอลรวมกับ HDL-cholesterol และปริมาณ LDL-cholesterol ในเลือดลง 2.2%, 4.1% และ 3.5% ตามลำดับ แต่ยังมีผลน้อยกว่าการรับประทาน Phytosterol-enriched spread ซึ่งสามารถลดได้ 4.4%, 3.4% และ 5.6% ตามลำดับ และการบริโภคน้ำมันรำข้าวร่วมกับ RBOS เพื่อเพิ่มปริมาณ phytosterol ให้ผลไม่แตกต่างจากการรับประทาน RBOS เพียงอย่างเดียว แสดงให้เห็นว่าการรับประทาน RBOS ในมื้ออาหารตามปกติมีประสิทธิภาพพอเพียงต่อการลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือด

Br J Nutr 2011; 105: 1801-18