สารสกัดเปลือกต้นเบิร์ชใช้รักษาผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบซี

การศึกษาในผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบซีเรื้อรังจำนวน 42 ปี อายุระหว่าง 20-71 ปี ที่มีค่าเอนไซม์ของตับ (ALT:alanine aminotransferrase) สูงกว่าค่าปกติ 1.5 เท่า โดยให้ผู้ป่วยรับประทานสารสกัดเปลือกต้นเบิร์ช (Betula alba  ) ชนิดแคปซูลขนาด 20 มก./แคปซูล จำนวน 8 แคปซูล/วัน (2 เม็ดในตอนเช้า 3 เม็ดก่อนอาหารกลางวัน และ 3 เม็ดในตอนเย็น) นาน 12 สัปดาห์ พบว่าระดับ ALT ลดลง 54% จนถึงค่าปกติ และระดับเชื้อไวรัสตับอักเสบซี (HCV RNA) ลดลง 43.2% นอกจากนี้ยังพบว่าหลังรับประทานยาแคปซูลสารสกัดเปลือกต้นเบิร์ชนาน 12 สัปดาห์ อาการอ่อนล้าลดลง 83% อาการแน่นอึดอัดท้องลดลง 67% ความเครียดลดลง75% และอาการท้องอืดอาหารไม่ย่อยลดลง 100% จากก่อนการทดลอง จากการศึกษาในครั้งนี้สรุปได้ว่าสารสกัดเปลือกต้นเบิร์ชสามารถป้องกันการถูกทำลายของตับในผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบซีเรื้อรังได้ แต่การศึกษาในครั้งนี้ยังไม่มีกลุ่มเปรียบเทียบจึงควรจะมีการศึกษาทางด้านคลินิกต่อไป

Phytomedicine 2011;18(10):807-10.