ฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย Helicobacter pylori  และยับยั้งเอนไซม์ urease ของสาร resveratrol และไวน์แดง

การศึกษาฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย Helicobacter pylori  จำนวน 17 สายพันธุ์ ของสาร resveratrol พบว่าสารดังกล่าวสามารถยับยั้งเชื้อได้ทั้ง 17 สายพันธุ์ โดยมีเส้นรอบวงของการยับยั้งเชื้อ 16 - 22 มม. และมีค่าความเข้มข้นต่ำสุดที่สามารถยับยั้งเชื้อได้ 25 - 100 มคก./มล. ส่วนการทดสอบฤทธิ์ในการยับยั้งเอนไซม์ urease พบว่าทั้งสาร resveratrol และไวน์แดง สามารถยับยั้งฤทธิ์ของเอนไซม์ urease ของเชื้อ H. pylori  แบบ non-competitive โดยการออกฤทธิ์จะขึ้นกับความเข้มข้นที่ใช้ จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าทั้งสาร resveratrol และไวน์แดง น่าจะมีประสิทธิภาพและเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการรักษาโรคที่เกี่ยวข้องกับเชื้อ H. pylori

Food Research International 2011;44:964-69