ความสัมพันธ์ระหว่างโรคปริทันต์อักเสบกับการสูบบุหรี่

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโรคปริทันต์อักเสบกับการสูบบุหรี่ของชายไทยในจังหวัดขอนแก่น จำนวน 1,843 คน โดยแบ่งเป็น 2 ระยะคือ ระยะที่ 1 ระหว่างปี ค.ศ. 1990-1991 ประกอบด้วยอาสาสมัครชาย 625 คน มีอายุระหว่าง 30-89 ปี อาศัยอยู่ในเขต 5 อำเภอในจังหวัดขอนแก่น และระยะที่ 2 ระหว่างปี ค.ศ. 1992-1994 ประกอบด้วยอาสาสมัครชาย 1,218 คน อายุระหว่าง 33- 86 ปี อาศัยอยู่ในเขตอำเภอชนบทของจังหวัดขอนแก่น ทำการเก็บข้อมูลด้วยวิธีสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพช่องปากของอาสาสมัคร และนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ทางสถิติแบบ multivariable logistic regression model ของการเกิดโรคปริทันต์อักเสบกับการสูบบุหรี่ รวมถึงปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ ได้แก่ อายุ ภาวะเหงือกอักเสบ คราบจุลินทรีย์ และการสูญเสียฟัน ผลจากการวิเคราะห์พบว่าการสูบบุหรี่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับการเกิดโรคปริทันต์อักเสบ จากการศึกษาทั้งสองระยะมีจำนวนผู้สูบบุหรี่ทั้งหมดคิดเป็น ร้อยละ 78.8 จากจำนวนผู้ที่ตรวจพบภาวะโรคปริทันต์อักเสบทั้งหมด ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการสูบบุหรี่เป็นปัจจัยบ่งชี้ถึงความเสี่ยงของการเกิดโรคปริทันต์อักเสบ

J Med Assoc Thai. 2009; 92(11): 1524-31