ใบหม่อนช่วยลดไขมันในเลือด

การศึกษาในผู้ป่วยที่มีปริมาณไขมันในเลือดสูงระดับปานกลางและไม่เป็นโรคเบาหวานตามเกณฑ์ของ NCEP ATP III (ระดับ LDL 140-190 มก./ดล. และน้ำตาลในเลือดน้อยกว่า 126 มก./ดล.) จำนวน 23 คน อายุระหว่าง 20-60 ปี โดยให้ผู้ป่วยรับประทานยาเม็ดใบหม่อนขนาด 280 มก. ครั้งละ 1 เม็ด ก่อนทานอาหารทั้ง 3 มื้อ ติดต่อกัน 12 สัปดาห์ แล้วทำการวิเคราะห์ปริมาณไขมันในเลือดและการทำงานของตับทุก 4 สัปดาห์ พบว่าระดับไตรกลีเซอไรด์ของผู้ป่วยลดลงอย่างมีนัยสำคัญตั้งแต่สัปดาห์ที่ 4 และ 8 ของการทดลอง และเมื่อครบ 12 สัปดาห์ ระดับคอเลสเตอรอลรวม ไตรกลีเซอไรด์และ LDL ในเลือดลดลงอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับก่อนการทดลอง (มีค่าลดลง 4.9%, 14.1% และ 5.6% ตามลำดับ) ในขณะที่ระดับ HDL เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ (เพิ่มขึ้น 19.7%) แต่อย่างไรก็ตามมีรายงานผลข้างเคียงจากการใช้ยาเม็ดใบหม่อน เช่น อุจจาระร่วงอย่างอ่อน (26%) เวียนศีรษะ (8.7%) หรือมีอาการท้องผูกและท้องอืด (4.3%) แต่ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ แสดงให้เห็นว่าการรักษาโรคไขมันในเลือดสูงด้วยยาเม็ดใบหม่อนมีความปลอดภัย และมีประสิทธิผลในการลดระดับคอเลสเตอรอล รวมทั้งเพิ่มระดับ HDL ในผู้ป่วยที่มีไขมันในเลือดสูงชนิดปานกลางได้

Phytother Res 2011; 25:365-9