ผลของน้ำมันมะกอกบริสุทธิ์ร่วมกับยาแอสไพรินต่อการถูกทำลายของสมองที่ขาดออกซิเจนในหนูแรทที่เป็นเบาหวาน

การศึกษาในหนูแรทเพศผู้อายุ 2 เดือน แบ่งหนูออกเป็น 5 กลุ่มที่ 1 เป็นหนูที่มีระดับน้ำตาลปกติ กลุ่มที่ 2-5 เป็นหนูที่เหนี่ยวนำให้เป็นเบาหวานด้วย streptozotocin โดยที่กลุ่มที่ 2 เป็นหนูที่เป็นเบาหวานและรักษาด้วยน้ำเกลือ กลุ่มที่ 3 เป็นหนูที่เป็นเบาหวานและรักษาด้วยการป้อนยาแอสไพรินขนาด 2 มก./กก./วัน กลุ่มที่ 4 เป็นหนูที่เป็นเบาหวานและรักษาด้วยการป้อนน้ำมันมะกอกบริสุทธิ์ขนาด 0.5 มล./กก./วัน กลุ่มที่ 5 เป็นหนูที่เป็นเบาหวานและรักษาด้วยการป้อนยาแอสไพรินขนาด 2 มก./กก./วัน ร่วมกับน้ำมันมะกอกบริสุทธิ์ขนาด 0.5 มล./กก./วัน นาน 3 เดือน เมื่อนำสมองของหนูที่มาทำให้เกิดภาวะการขาดออกซิเจนและกลูโคสแล้วนำกลับมาให้ออกซิเจนในระดับปกติ (hypoxia/reoxygenation) มาตรวจพบว่าเอนไซม์ lactate dehydrogenase (เป็นเอนไซม์ที่พบในเนื้อเยื่อหากสูงขึ้นแสดงว่าเนื้อเยื่อมีการถูกทำลายมาก) ในหนูกลุ่มที่ได้รับยาแอสไพริน น้ำมันมะกอกบริสุทธิ์ และแอสไพรินร่วมกับน้ำมันมะกอกบริสุทธิ์ลดลง 54.1%, 51.3%, และ 72.9% ตามลำดับ ไขมันที่ออกซิไดซ์ (lipid peroxide) ในสมองของกลุ่มที่ได้รับยาแอสไพริน น้ำมันมะกอกบริสุทธิ์ และแอสไพรินร่วมกับน้ำมันมะกอกบริสุทธิ์ลดลง 17.9%, 37.3%, และ 49.2% ตามลำดับ การสร้างสารไนตริกออกไซด์ถูกยับยั้ง 46.5%, 48.2%, และ 75.8% ในกลุ่มที่ได้รับยาแอสไพริน น้ำมันมะกอกบริสุทธิ์ และแอสไพรินร่วมกับน้ำมันมะกอกบริสุทธิ์ ตามลำดับ นอกจากนี้ยังยับยั้งการทำงานของ inducible nitric-oxide synthase (iNOS) (ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่มีผลเสียต่อเซลล์) ได้ 31.8%, 29.1%, และ 56.0% ในกลุ่มที่ได้รับยาแอสไพริน น้ำมันมะกอกบริสุทธิ์ และแอสไพรินร่วมกับน้ำมันมะกอกบริสุทธิ์ ตามลำดับ จากการศึกษาในครั้งนี้สรุปได้ว่าการป้อนหนูแรทที่เป็นเบาหวานด้วยน้ำมันมะกอกบริสุทธิ์ขนาด 0.5 มล./กก./วัน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและเสริมฤทธิ์ของยาแอสไพรินในการป้องกันการถูกทำลายของสมองหนู

Neuroscience Letters 2010;471:89-93.