เมล็ดลูกซัดช่วยลดการรับประทานไขมันในอาสาสมัครที่มีน้ำหนักเกิน

การศึกษาแบบ Double-blind, randomized, placebo-controlled parallel trial ในอาสาสมัครชายที่มีน้ำหนักเกินมาตรฐาน อายุ 18-59 ปี จำนวน 39 คน โดยแบ่งให้อาสาสมัครรับประทานยาเม็ดสารสกัดน้ำ-แอลกอฮอล์จากเมล็ดลูกซัด วันละ 3 ครั้ง (ได้รับปริมาณสารสกัดรวม 1176 มก./วัน) หรือยาหลอก เป็นเวลา 6 สัปดาห์ เมื่อตรวจวัดการบริโภคไขมันต่อวัน โดยคิดจากอัตราส่วนของปริมาณไขมันที่รับประทานต่อการใช้พลังงานทั้งหมด (fat report energy intake/total energy expenditure: fat-REI/TEE) พบว่าอาสาสมัครที่รับประทานสารสกัดจากเมล็ดลูกซัดบริโภคไขมันลดลงอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับกลุ่มที่รับประทานยาหลอก (fat-REI/TEE 0.26±0.02 vs. 0.30±0.01, P =0.032) นอกจากนี้ยังพบว่าการรับประทานสารสกัดน้ำ-แอลกอฮอล์จากเมล็ดลูกซัดช่วยลดอัตราส่วนของอินซูลินต่อกลูโคสของอาสาสมัครลง โดยไม่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักตัว ความอยากอาหารและการเกิดออกซิเดชั่นของร่างกาย

Eur J Clin Pharmacol 2010; 66:449-55